//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Wniosek inwestycyjny do budżetu miasta 2015 – Dom Kultury

WNIOSEK ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Jednostka wnioskująca:

ZARZĄD OSIEDLA STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW we Wrocławiu, ulica Swojczycka 118
Renata Piwko-Wolny  Przewodnicząca Zarządu Osiedle Strachocin-Swojczyce-Wojnów

BUDOWA MIĘDZYOSIEDLOWEGO, INTEGRACYJNEGO OŚRODKA KULTURY STRACHOCIN-SWOJCZYCE-WOJNÓW.

Szczegółowa lokalizacja (np. dokładny adres, dane geodezyjne, właściciel, władający, zarządca):   ULICA STRACHOCIŃSKA, OBRĘB STRACHOCIN, WŁASNOŚĆ GMINA WROCŁAW , działka  70/1 oraz 70/3  oznaczona jest w studium pod funkcje kulturalne i rekreacyjne.

Opis stanu istniejącego – uzasadnienie wniosku: Osiedla nasze, to peryferyjna część miasta, pozbawiona jakiejkolwiek działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej. Osiedle rozwija się mieszkaniowo, odnotowuje rosnącą ilość mieszkańców, którzy nie mają dostępu do żadnych instytucji kulturalnych. Jedyną namiastką jest mała filia biblioteki, bez własnej siedziby. Znaczna część mieszkańców to osoby starsze oraz dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin dysfunkcyjnych. Ta część mieszkańców nie może pozwolić sobie na odpłatne zajęcia warsztatowe, rozrywkę i zabawę w oddalonych znacznie placówkach. Osiedla nie posiadają ani jednego klubu młodzieżowego, świetlicy środowiskowej, ośrodka warsztatowego, klubu seniora/mieszkańca. Na osiedlu mamy amatorskie chóry, zespoły muzyczne, grupy dzieci uzdolnionej, grupy senioralne, koła tematyczne, które nie mają własnej siedziby i żadnych perspektyw na rozwój. Zdeterminowane, okazjonalnie korzystają z gościny np. przy parafii. Prosimy wziąć pod uwagę następujące aspekty przemawiające za realizacją:

– brak ośrodka kultury na rozległych osiedlach,

– brak pozytywnych miejsc integracji i odpoczynku dla dzieci,młodzieży i seniorów

– przepełnienie świetlicy szkolnej,

– duża odległość od placówek opiekuńczych o charakterze środowiskowym, kulturalnym i społecznym,

– ubóstwo znacznej części mieszkańców, dla których dostęp do ośrodka integracyjnego byłby pożądany.

Inne uwagi techniczne: Wskazana przez nas działka  70/1 oraz 70/3  oznaczona jest w studium pod funkcje kulturalne i rekreacyjne. 

Wskazane w projekcie działki są w pełni uzbrojone (dane wg map infrastruktury na portalu www.wroclaw.pl), nie są zatem potrzebne ogromne  nakłady na ich adaptację .

Wyszczególnienie efektów, jakie przyniesie realizacja zadania (rozwiązanie jakich problemów):

Cele

  • Stworzenie jedynego w promieniu wielu kilometrów miejsca stacjonarnej integracji mieszkańców
  • Stworzenie miejsca rekreacji,edukacji i tożsamości lokalnej (ścieżka edukacyjna regionalno-historyczna)
  • w przyszłości (po ewentualne rozbudowie) docelowe miejsce dla czytelni i biblioteki publicznej.

Korzyści:

  • zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańca
  • aktywizacja grup z wykluczeniami
  • stworzenie stałego miejsca seniora, mieszkańca
  • stworzenie klubu młodzieżowego i świetlicy środowiskowej
  • promocja osiedli (Wrocław 2016)
  • pozyskanie nowych miejsc pracy dla osób z terenu osiedla
  • beneficjenci: wszyscy mieszkańcy osiedli Strachocin/Wojnów/Swojczyce, miasta Wrocławia.

Proponowana jednostka realizująca zadanie: GMINA WROCŁAW, Zarząd Inwestycji Miejskich


Proponowany okres realizacji zadania: 
LUTY 2015 – GRUDZIEŃ  2014

 Uwagi inne: wniosek został oparty na autorskim projekcie Renaty Piwko-Wolny i Beaty Skorupy ( Stowarzyszenie Grupa z Pasją ), który został zgłoszony do WBO 2014. Zarząd Osiedla wykorzystał ( za zgodą Autorek) opisy problemu, cele, korzyści płynące z realizacji tego projektu.

Zarząd Osiedla uważa realizację tego projektu, za najważniejszą planowaną inwestycję w warstwie społeczno kulturalnej naszych osiedli.

Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *