//cdn.cookie-script.com/s/b5c5d58bf71027d97fd9569f42b7a119.js

Kolejowy konkurs fotograficzny – czas start!

Uwaga konkurs fotograficzny „Kolej na kolej!”  

Dzisiaj stratujemy z obiecanym konkursem fotograficznym, na najciekawsze zdjęcia wykonane z pociągiem lub w pociągu KD  na trasie Wrocław Główny-Wrocław Wojnów. Zdjęcie może związane być z podróżą pociągiem, stacjami na ww trasie, czy z podróżującymi.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy naszych osiedli, a na zwycięzców czekają ciekawe nagrody i możliwość wykorzystania zdjęć przez RO i Koleje Dolnośląskie w oficjalnych materiałach promocyjnych. Dodatkowo Stowarzyszenie Grupa z Pasją zorganizuje wernisaż wszystkich konkursowych prac w Rewirze Twórczym Swojczycka 118.

Fundatorami nagród są: Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Koleje Dolnośląskie.

Zapraszamy!


REGULAMIN KONKURSU:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny promując Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów oraz Koleje Dolnośląskie, zwany dalej Konkursem.

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, zwany dalej Organizatorem.

§ 3. Konkurs trwa od 24 maja do 8 czerwca 2017r.

§ 4. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 najciekawszych zdjęć związanych z podróżą Kolejami Dolnośląskimi na trasie Wrocław Główny-Wrocław Nadodrze-Wrocław Wojnów, które mogą być przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych i identyfikacyjnych związanych z osiedlami SSW, KD a także samymi połączeniami. Zdjęcia powinny być wykonane w pociągu, z pociągiem lub na stacjach.

§ 5. Osobami do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Renata Piwko-Wolny, adres do korespondencji sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl lub pod numerem telefonu 501 408 931.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów, zwanych dalej Uczestnikami.

§ 7. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie, mogą być także pracą zbiorową.

§ 8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się dzieci, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

III. ZASADY KONKURSU

§ 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 10. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 11. Do składanych prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia – załącznik nr 1 Regulaminu.

§ 12. Uczestnik może maksymalnie dostarczyć 3 zdjęcia, lub/i 1 serię zdjęć (na serię reportaż może składać się nie więcej niż 5 zdjęć) wykonanych nie wcześniej niż przed dniem 10 kwietnia 2017 (czyli od daty uruchomienia połączenia na tej trasie).

§ 13. Prace należy przesłać pod adres sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl lub dostarczyć na płycie CD/pendrive do siedziby RO ul. Swojczycka 118

§ 14. Termin zgłaszania prac upływa 8 czerwca 2017 r do godziny 23.59. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

§ 15. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac powstałych w czasie przesyłki.

§ 16. Organizator nie odsyła dostarczonych prac.

§ 17. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

IV. WYMAGANIA

§ 18. Zdjęcia powinny:

a)nadawać się do różnorodnego wykorzystania, na rozmaitych materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, gadżetach i innych) oraz nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,

b)zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

c) obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

§ 19. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która skontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokona oceny prac konkursowych.

§ 20. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.

§ 21. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODA

§ 22. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 czerwca 2017 roku.

§ 23. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz podczas Festiwalu Smoka Strachoty w dniu 10 czerwca 2017r. .

§ 24. Nagrody:
– miejsce 1: podwójny voucher (zwycięzca i jego osoba towarzysząca) na bilet Podróżuj z KD oraz nagroda niespodzianka
– miejsce 2 i : po jednym voucherze na bilet Podróżuj z KD oraz nagroda niespodzianka
– miejsca od 4-10:  nagroda niespodzianka

– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

§ 25. Nagrody zostaną przekazane podczas Festiwalu Smoka Strachoty w dniu 10 czerwca 2017r.

§ 26. Prawo Uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród określonych niniejszym Regulaminem, jest niezbywalne.

§ 27. Uczestnicy Konkursu, z chwilą dostarczenia zdjęć przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie, co będzie jednoznaczne z możliwością nieograniczonego wykorzystania nagrodzonej pracy w kraju i za granicą na różnych polach eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia autora.

§ 28. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania Konkursu.

§ 29. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny oraz dokonać zmiany Regulaminu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

I. Informacja o autorze projektu:

Imię …………………………………………………………………………………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………

II. Oświadczenia autora projektu:

Oświadczam, że zgłoszona praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.

Data …………………………. Podpis ………………………………………

Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję wszelkie zawarte w nim unormowania.

Data …………………………. Podpis ………………………………………

W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu. Jeśli zgłoszony przeze mnie projekt znajdzie się wśród dziesięciu najlepszych prac wyrażam zgodę na jego nieodpłatne zamieszczenie na stronie internetowej Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

Data …………………………. Podpis ………………………………………

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Mariusz Tokarz

Wrocławianin od urodzenia, miłośnik genealogii, historii Kresów Wschodnich i oczywiście Wrocławia. Aktywista miejski, radny osiedla w latach 2009 - 2021, autor i administrator serwisu - swojczyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *