21/09/2023
AktualnościInwestycje

Informacja dotycząca opinii na temat dzierżawy działki 6/56, AR-24, Swojczyce

Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów informuje, że w związku z ogłoszeniem przetargu na dzierżawę działki nr 6/56, AR-24, obręb Swojczyce, została zobowiązana przez właściciela i władającego terenem tj. Gminę Wrocław oraz Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, do wyrażenia opinii w zakresie objętym przetargiem.

Po analizie regulaminu i warunków przetargu nr ZZM/DZG/4.2020 z dnia 14.12.2020, Rada Osiedla postanowiła pozytywnie zaopiniować dzierżawę działki. Opinia ogólna została zapisana w uchwale nr XLII_154_20 z dnia 15.12.2020, w której zapisano warunki wydania opinii i wolę jej wycofania – jeśli warunki nie zostaną spełnione.

Dodatkowo informujemy, że do Rady Osiedla zgłosiły się dwa podmioty ubiegające się o opinię dedykowaną przedsiębiorcy, które muszą spełnić warunki zarówno uchwały nr XLII_154_20 jak i wymogi przetargu. Przetarg ZZM zakłada dzierżawę terenu o powierzchni 400 m2 ( łączna powierzchnia całej działki wynosi 13 457 m2), na okres 3 lat w okresie wiosenno letnim.

Na dzierżawionym terenie ZZM dopuszcza usytuowanie punktu gastronomicznego, ogródka zewnętrznego, placu dla rodzin z dziećmi, prowadzenie działalności gastronomicznej oraz animacyjnej dla mieszkańców. Warunkiem wydania opinii ze strony Rady Osiedla był także brak uciążliwości dla mieszkańców, a także poszanowanie istniejącej zieleni oraz jej pielęgnacja bieżąca.

Created with GIMP

Przypominamy również, że działka ta w całości przeznaczona jest docelowo pod działalność edukacyjną, co oznacza, że w horyzoncie 4 lat powstanie tam obiekt dla dzieci młodszych, czyli przedszkole z oddziałami żłobkowymi.
Ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową oraz uchwałą.

Dokumenty te zakładają bezwzględne poszanowanie istniejącej zieleni, ciszy nocnej i miru domowego. Wskazują także ścisłe warunki użytkowania dzierżawionego terenu, kary umowne oraz zasady.

Należy także dodać, że Rada Osiedla ma także realny wpływ na inne opinie związane z przedmiotową sprawą, np. na różnego rodzaju koncesje, które regulowane są innymi dokumentami i pozwoleniami, które nie są przedmiotem tego przetargu. Te zaś mogą się pojawić wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, ale już po zakończeniu przetargu i uprawomocnieniu się wyników.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zarządem Osiedla oraz z właścicielami terenu tj. ZZM.

Treść uchwały Rady Osiedla nr XLII_154_20 z dnia 15.12.2020

RADY OSIEDLA STRACHOCIN – SWOJCZYCE – WOJNÓW
w sprawie opinii w zakresie dzierżawy terenu oznaczonego jako część działki nr 6/56, AM-24, obręb Swojczyce, przeznaczonego na organizację punktów gastronomicznych

Na podstawie § 35 ust. 1, Uchwały Nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 roku poz. 404 Statut Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10 z dnia 5 listopada 2003 roku), Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada  Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów postanawia, po dyskusji i zapoznaniu się warunkami zawartymi w regulaminie, wydać warunkową pozytywną opinię dotyczą dzierżawy terenu oznaczonego jako część działki nr 6/56, AR-24, obręb Swojczyce, przeznaczonego na organizację stacjonarnych punktów gastronomicznych.

Rada Osiedla warunkuje pozytywną opinię bezwzględnym przestrzeganiem zasad przez strony – zarówno dzierżawcy jak i wydzierżawiającego, tj:
1.  zachowanie na w/w terenie zieleni w nienaruszonym stanie, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, krzewów oraz innych cennych skupisk roślinności (tym sam nakładamy na właściciela działki obowiązek inwentaryzacji w tym zakresie przed przekazaniem terenu),
2. poszanowanie siedlisk ptactwa oraz zwierząt (tym sam nakładamy na właściciela działki obowiązek oceny w tym zakresie przed przekazaniem terenu),
3. poszanowanie zasad dobrego sąsiedztwa, ciszy nocnej, nie zakłócanie miru domowego na w/w działce podczas wykonywania działalności,
4. utrzymanie terenu w czystości i prawidłowa utylizacja odpadów, także przez gości punktu – czyli nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku monitorowania terenu,
5. stosowanie się do uchwały “krajobrazowej” i “reklamowej”.
Niezastosowanie się przez strony do w/w punktów, może skutkować cofnięciem pozytywnej opinii w zakresie dzierżawy w/w działki.    
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *