Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie kadencji rad osiedli we Wrocławiu.

Kadencja rad osiedli we Wrocławiu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, co wynika z § 12 ust. 2 statutów wszystkich osiedli w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. a oraz § 2 pkt 4 lit. a uchwały Nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 25).

Kadencja rad osiedli pochodzących z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r., kończy się po 4 latach - w dniu 19 maja 2017 r.

Pełna treść komunikatu w załączniku - KOMUNIKAT