Biurze Rozwoju Wrocławia UM trwa procedura związana z wyłożeniem do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Ferdynanda Magellana  - MPZP nr 618 - uchwała nr XXXV/727/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą od dnia 18.10.2017 do dnia 08.11.2017, w Biurze Rozwoju Wrocławia UM, ul. Świdnicka 53, w pokoju 207, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.30 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem BIP.UM.WROC.PL 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 204 o godzinie 15.30

Wszelkie uwagi do projektu zmiany planu można składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017 roku do Prezydenta Wrocławia na adres:

Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

OBWIESZCZENIE - LINK

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - LINK