• 12.jpg
 • 8.jpg
 • 4.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • prawnik.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 9.jpg

W czwartek 20 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu Osiedla z mieszkańcami zainteresowanymi projektem MPZP dla rejonu ulicy Włościańskiej. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, które dyskutowały o planach magistratu i zgłaszały własne uwagi i spostrzeżenia.

Wszyscy zgodzili się, że miejscowy plan zagospodarowania musi zostać uchwalony, ale sprzeciw części mieszkańców ulicy Włościańskiej i Zagrodniczej budzi planowana droga 1KDD, której przebieg poprowadzono m.in. po działkach prywatnych. Mieszkańcy podnosili problem ograniczenia funkcjonalności działek dla ich właścicieli, oraz wskazywali, że eksponowany jest głównie interes miasta, a nie mieszkańców.

Podczas spotkania ustalono, że w dyskusji publicznej w dniu 26 kwietnia wezmą udział mieszkańcy oraz przedstawiciele Zarządu Osiedla. Jeden z mieszkańców przygotował (dla zainteresowanych osób) wzorzec pisma wnoszącego uwagi indywidualne do planu. Poniżej publikujemy jego treść do ewentualnego wykorzystania po 26 kwietnia - tak jak to ustalono z uczestnikami spotkania.
Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia w siedzibie UM, plac Nowy Targ 1-8 , pokój 204, o godzinie 15.30. Prosimy o liczny udział.  Poniżej wzorcowy test uwagi indywidualnej przygotowany przez mieszkańców.

Wzorcowy test uwagi indywidualnej

......................................
nazwisko, imię
......................................
adres
 
 
Prezydent Wrocławia
Urząd Miejski Wrocławia
Adres
Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław
 
 
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nazwa planu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Włościańskiej we Wrocławiu
 
Dotyczy:
-oznaczenie nieruchomości : ulica oznaczona symbolem 1KDD
-położenie: obręb Strachocin AM-3
 
Treść uwagi:
Wnoszę sprzeciw przeciwko ustaleniom planu w zakresie przeprowadzenia, a w konsekwencji budowy, ulicy oznaczonej na rysunku graficznym planu symbolem 1 KDD oraz jej przebiegu przez  działkę/działki nr ................ obręb Strachocin AM-3. Przyjętemu w projekcie rozwiązaniu
zarzucam naruszenie Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Przeprowadzenie poprzecznej ulicy gminnej przez wskazane wyżej działki/działkę nie jest niezbędne dla realizacji
interesu publicznego, tylko służyć ma wyłącznie interesom Gminy Wrocław - dojazdowi do terenów będących własnością Gminy Wrocław, bo tak należy odczytywać intencje podmiotów inicjujących sporządzenie tego planu. Ograniczenie funkcjonalności działek ( tj. sposobu korzystania oraz
ewentualnej zabudowy) stanowi o ograniczeniu mojego prawa własności bez zachowania należytych proporcji i nie jest podyktowane racjonalnymi kierunkami gospodarki przestrzennej, stanowiącej element szeroko rozumianego porządku publicznego oraz ładu przestrzennego. Umiejscowienie poprzecznej drogi gminnej oznaczonej na rysunku graficznym planu symbolem 1KDD, dzielącej działkę/działki określoną/określone wyżej na dwie nierówne części (odcięta część stanowić będzie niedużą i nieatrakcyjną działkę usytuowaną tuż przy torze kolejowym ), ingeruje w sposób nieuzasadniony w przysługujące mi prawo własności oraz zniweczy możliwość dotychczasowego korzystania z działki/działek, wprowadzi ruch na nieruchomości właścicieli, utrudni spokojne korzystanie z nieruchomości a także zagospodarowanie istniejących na działce upraw. Nadto istotnie zmniejszy wartość nieruchomości oraz zmniejszy jej powierzchnię(działka zostaje praktycznie okrojona o ponad ............ m²) oraz uniemożliwi dostęp do odciętej ulicą nieruchomości, co spowoduje powstanie nieatrakcyjnej gospodarczo działki , otoczonej z jednej strony ulicą gminną a z drugiej strony torem kolejowym z trakcją. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ,powołanej wyżej u.p.z.p., każdy
posiada prawo - w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny oraz ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób. Projektowane rozwiązanie prawo to niweczy, ponieważ Gmina Wrocław, przekraczając granice uznania planistycznego, dobrowolnie i tylko według własnego uznania, rozporządza moim prawem własności. 
٭ na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych, której administratorem będzie Prezydent
Wrocławia w celu ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Włościańskiej we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
٭ na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom.
Zgoda wygasa z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miejską Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Włościańskiej we Wrocławiu.
٭ niewłaściwe skreślić
............................................
podpis

Kolej Miejska

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odwiedza nas 153 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem