Zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie projektu MPZP ul. Włościańskiej w dniu 16.05.2017 został wysłany wniosek z uwagami Rady Osiedla do Biura Rozwoju Wrocławia

Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w miesiącu kwietniu i maju przeprowadziła szereg spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, zarówno grupowych jak i indywidualnych, uczestniczyła także jako strona w dyskusji publicznej w Biurze Rozwoju Wrocławia. Po przeanalizowaniu projektu MPZP nr 603 oraz po dyskusji radnych podczas sesji nr XLII/2017, wnioskowaliśmy o jak najszybsze uchwalenie MPZP w rejonie ul. Włościańskiej,  ze względu na konieczność zabezpieczenia obszaru objętego planem przed niekontrolowanymi inwestycjami developerskimi.

Zwróciliśmy się również z wnioskiem o uwzględnienie wszystkich uwag mieszkańców i właścicieli posesji na terenie objętym planem, w zakresie projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej na planie symbolem KDD1 oraz 6KDW w sposób najmniej szkodliwy społecznie zarówno dla mieszkańców, jak i dla ogółu osiedla i jego obecnej oraz przyszłej funkcjonalności.

WNIOSEK DO BRW z dnia 16.05.2017 - wersja PDF