Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od PKP PLK w sprawie remontu linii kolejowej L 292, stanu prowadzonych prac oraz planowanych terminów zakończenia inwestycji. Niestety otrzymane informacje nie są optymistyczne i znacząco opóźniają powrót pociągów na nasze osiedla. Poniżej pełna treść korespondencji. 

O bieżącym stanie inwestycji można również przeczytać w artykule - SZYKUJE SIĘ LEPSZA PODRÓŻ KOLEJĄ Z WROCŁAWIA DO JELCZA

Odpowiedź PKP PLK.

Zadanie: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF” .

Dzień dobry

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski informuje, iż znaczący wpływ na terminy realizacji projektu miała data podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych i robot budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF” została podpisana umowa z wykonawcą robót dopiero w listopadzie 2018 r. Tak późny termin zwarcia umowy wynikał z konieczności zapewnienia zwiększonego finansowania projektu dla pokrycia znacznego wzrostu cen robocizny i materiałów, co w sposób bezpośredni przełożyło się na wartość złożonych ofert.

Dodatkowo na etapie prac projektowych oraz dokonywania niezbędnych ustaleń i uzgodnień wystąpiły okoliczności w wyniku, których, szczególnie dla obiektów inżynieryjnych na odcinku Wrocław Swojczyce – Jelcz Miłoszyce, konieczne jest pozyskanie dodatkowych decyzji i pozwoleń. Mając na uwadze fakt, iż zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” ryzyka związane z koniecznością zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnie planowanych niestety nie są całkowicie do wyeliminowania. Wynika to z braku pełnego dostępu podczas prowadzonych prac studialnych do elementów obiektów budowlanych, do których podczas normalnej eksploatacji jest utrudniony dostęp.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego o prolongatę terminu zakończenia prac.  Aktualnie procedowane jest wydłużenie terminu zakończenie głównych robót do końca przyszłego roku, natomiast zakończenia całości prac i rozliczenie projektu planuje się na 2021 rok.

Jednocześnie informujemy, iż podstawowe prace dotyczące infrastruktury obsługi podróżnych są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Pozdrawiam

Andrzej Mielczarek

Kierownik Kontraktu Zespół Projektów RPO 4/3/1

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

Joannitów 13 50-525 Wrocław